Miley Cyrus / Биография


Редактирането е забранено от администратора на страницата

Майли Сайръс Още в IMDbPro »

   
Дата на раждане
23 November 1992 , Franklin, Tennessee, USA 23 ноември 1992, Франклин, Тенеси, САЩ

Рождено име
Destiny Hope Cyrus Destiny Hope Cyrus

Псевдоним
Smiley Smiley
Miley Miley

Височина
5' 4½" (1.64 m) 5 '4 ½ "(1.64 м)

Тривия

Daughter of singer/actor Billy Ray Cyrus and Tish Cyrus . Дъщерята на певеца-актьор Били Рей Сайръс и Tish Cyrus.

Has five siblings: older paternal half-brother Christopher Cody, older maternal half-brother Trace Cyrus , older maternal half-sister Brandi Cyrus , and younger siblings Braison Cyrus and Noah Lindsey Cyrus . Има пет братя и сестри: големи бащина полу-брат Кристофър Коди, по-възрастните майката полу-брат "Трейс Кир, по-възрастните майката полу-сестра Бранди Кир, и по-млади братя и сестри Braison Кир и Ной Линдзи Сайръс.

Her favorite sport is cheerleading. Нейният любим спорт е мажоретките.

Her favorite book is, "Don't Die, My Love." Нейните любими книга е "не умират, любов моя."

Her favorite song by her Dad is "Achy Breaky Heart." Нейната любима песен от нейния татко е "Achy Breaky сърце".

Has written over a hundred songs and some of them have been used on her show, "Hannah Montana" (2006). Е написал над сто песни и някои от тях са били използвани я покажа, "Хана Монтана" (2006).

Her favorite album is Kelly Clarkson 's "Breakaway". Нейните любими албума е Кели Кларксън е "Breakaway".

Likes to eat Chinese food. Обича да яде китайска храна.

Favourite hobby is going shopping. Любими хоби ще пазаруване.

She loves to watch High School Musical (2006) (TV) with her sisters. Тя обича да гледате High School Musical (2006) (TV) със сестрите си.

She has three dogs, Loco (because "It's crazy!"), Juicy (because of the clothing brand) and her newest dog, Minnie Pearl. Тя има три кучета, Loco (защото "Това е лудост!"), Сочен (защото на дрехи марка) и най-новите си куче, Мини Пърл.

Miley was on the green team for 2 summers in a row in the Disney Channel Games. Майли е в зеления екип в продължение на 2 лета подред в Disney Channel игри.

She has never taken formal singing lessons (as of June 2007). Тя никога не е взел официално уроци пеене (от юни 2007 г.).

Started auditioning for "Hannah Montana" (2006) when she was 11 years old. Започнати прослушвания за "Хана Монтана" (2006), когато тя беше на 11-годишна възраст. She originally tried out for the part of "Lilly Truscott". Тя се опита първоначално се за част от "Лили Truscott".

Was ranked #17 on Forbes List of The 20 Top-Earning Young Superstars.(2007). Бе класирана на # 17 в списък на "Форбс от 20 топ-Млада Доходоносни звезди. (2007).

Ranked #12 on interview magazines Hollywood faces to watch "future stars of tomorrow". # 12-то място в интервю списания Холивуд лица, за да гледате "бъдещи звезди на утрешния ден".

In January 2008, she legally changed her name from Destiny Hope Cyrus to Miley Ray Cyrus. През януари 2008 г., тя законно променя името си от Destiny Hope Cyrus Miley Cyrus с Рей. Ray is for her dad, Billy Ray Cyrus , and Miley was her nickname, given because as a baby, she always smiled. Рей е за баща си, Били Рей Сайръс, Майли беше и си прякор, даден, тъй като като бебе, тя винаги се усмихна. Smiley evolved into Miley in baby slang. Smiley еволюира в Miley в бебешки жаргон.

Released a 3D concert movie of her Best of Both Worlds Tour on February 1st, 2008. Издаден на 3D концерт филм за нея доброто от двата свята обиколка На 1 февруари, 2008. It became the highest grossing Super Bowl weekend release ever. Това става най-печелившия Супер Боул уикенд съобщение на века.

Was ranked #22 on Entertainment Weekly's '30 Under 30' the actress list. Бе класирана на # 22 за Entertainment Weekly's "30 под 30 години" актрисата списък. (2008). (2008).

Was ranked #1 on TV Guide Top 10 Teen Star Countdown (2008). Бе класирана на # 1 за TV Guide Топ 10 Teen Star Countdown (2008).

Befriended her backup dancer, Mandy Jiroux , while on tour. Се сприятелява с нея гръб танцьор, Манди Jiroux, по време на турне. The two have a Youtube channel called MileyMandy, that they regularly update with new videos. Двамата имат канал Младост наречен MileyMandy, че те редовно се актуализира с нови видеоклипове. Their show is called "The Miley and Mandy Show". Тяхното шоу се нарича "Майли и Манди Show".

Miley's half-brother ( Trace Cyrus ) and her "Hannah Montana" (2006) co-star Mitchel Musso 's brother (Mason) are in the band "Metro Station". Половината Miley's брат (Трейс Cyrus) и нейните "Хана Монтана" (2006) съвместно-звездни Mitchel Musso е брат (Мейсън) са в групата "Метро станция".

Godmother is Dolly Parton . Орисница е Доли Партън.

Likes rock music such as The Killers and Coldplay . Обича рок музиката като The Killers и Coldplay.

Is close friends with Brenda Song and Ashley Tisdale . Е близък приятел с Бренда песен и Ашли Тисдейл.

Lived in Toronto where she attended Armstrong Acting Studio. Живее в Торонто, където тя присъства Армстронг действат Studio.

Was ranked #22 on Moviefone's 'The 25 Hottest Actors Under 25'(2008). Бе класирана на # 22 относно "25 Най-търсеното Актьори Moviefone's възраст под 25 години" (2008).

On 25 September 2006, the Disney Channel was finally launched in South Africa. На 25 септември 2006 г., Disney Channel бе окончателно стартира в Южна Африка. The first episode of "Hannah Montana" (2006) was broadcast on Friday, 29 September 2006, the show immediately became the channel's "Flagship" show. Първият епизод на "Хана Монтана" (2006) се излъчи в петък, 29 септември 2006 г. показват моментално се превръщат в "Водещи на канала" шоу. Miley Cyrus is the most recognized Disney Channel star in South Africa with the most DVD releases of the show and 2 versions of her "Best of Both Worlds Concert" - one standard edition and one double disc extended 3-D edition. Майли Сайръс е най-известната Disney Channel звезда в Южна Африка с най-DVD издания на шоуто и 2 версии на своя "Най-доброто от двата свята концерт" - една стандартна версия и един двоен диск удължава 3-D издание. The extended 3D edition was released on Disney Blu-Ray simultaneously in August 2008. Разширеният 3D версия е пусната на Дисни Blu-Ray едновременно през август 2008.

Broke up with boyfriend of a year-and-a-half, Nick Jonas [Late 2007]. Скъсах с гаджето на една година и половина, Ник Йонас [края на 2007 г.].

Best friends with Taylor Swift and Demi Lovato . Най-добрите приятели на Тейлър Суифт и Demi Lovato.

Is a fan of Angelina Jolie and Jennifer Aniston . Е фен на Анджелина Джоли и Дженифър Анистън.

Dyed her hair black after her break-up with long-time boyfriend, Nick Jonas , as a sign of mourning. Багрени косата си черна, след разпадането с дългогодишен приятел време, Nick Jonas, в знак на траур.

Originally tried out for the part of "Lava Girl" in The Adventures of Sharkboy and Lavagirl 3-D (2005), where she first became good friends with Taylor Lautner , but lost the role to Taylor Dooley . Първоначално опитах се за част от "Лава Girl" в "Приключенията на Sharkboy и Lavagirl 3-D (2005), където първо станаха добри приятели с Тейлър Lautner, но губи ролята на Тейлър Чарлтън.

Is best friends with her "Hannah Montana" (2006) co-star Emily Osment , who also plays her on-screen best friend. Има най-добри приятелки с нея "Хана Монтана" (2006) съвместно звезда Емили Осмент, които също я играе на екрана, за най-добър приятел.

Her favorite songs (of her own) to perform are The Climb, Fly on the Wall, and See You Again. Нейните любими песни (на собствените си) да изпълнява са се катерят, Fly On The Wall, и да те видя отново.

Loves to ride horses. Обича да язди коне.

Likes to watch the TV show "Sex and the City" (1998). Обича да гледат телевизионно шоу "Сексът и градът" (1998).

Admirer of Meryl Streep . Почитател на Мерил Стрийп.

Her musical influences include John Mayer , Elvis Presley , Rob Thomas , and. John Lennon . Нейните музикални влияния включва John Mayer, Елвис Пресли, Роб Томас, и. Джон Ленън.


Personal Quotes Лична Цитати

Pink isn't just a color, it's an attitude! Пинк не е само един цвят, това е отношение!

There's no right or wrong, success or failure. Няма по-правилно или неправилно, успех или неуспех. I don't look at things as black or white. Аз не гледам на нещата в черно и бяло. My life won't be a series of either/ors -- musician or actor, rock or country, straitlaced or rebellious, this or that, yes or no. Моят живот няма да бъде поредица от или / НОР - музикант или актьор, рок или страна, тесногръд и непокорни, това или онова, да или не. The real choices in life aren't that simple. Истинските решения в живота си не са толкова прости.


Where Are They Now Къде са сега

(August 2006) Currently on tour doing opening singing acts for The Cheetah Girls in concert. (Август 2006 г.) В момента на турне това пеене актове за отваряне на Cheetah Girls в концерта.

(June 2007) Currently playing "Miley Stewart" in "Hannah Montana" (2006), which is in its 2nd season on Disney Channel. (Юни 2007 г.) В момента играе "Майли Стюарт" в "Хана Монтана" (2006), който е в 2-рия си сезон на Disney Channel.

(December 2006) Filming Season 2 of "Hannah Montana" (2006). (Декември 2006 г.) Заснемане Сезон 2 на "Хана Монтана" (2006).

(January 2007) Recording her New album. (Януари 2007) за запис на новата си албум.

(March 2007) On her first ever European Tour. (Март 2007 г.) На първата си европейска обиколка.

(June 2007) Promoting her new Album. (Юни 2007 г.) Насърчаване на своя нов албум.

(October 2007) On her Best of Both Worlds Tour. (Октомври 2007 г.) На нея доброто от двата свята обиколка.

(April 2008) She is based in Los Angeles, California. (Април 2008 г.) Тя е базирана в Лос Анджелис, Калифорния.

(May 2008) Filming Hannah Montana: The Movie (2009) in Franklin, Tennessee. (Май 2008) Заснемане Hannah Montana: The Movie (2009) в Франклин, Тенеси.

(July 2008) Working on her new album Breakout (Юли 2008) Работа по новия си албум Breakout

(July 2008) Working on Hannah Montana: The Movie (2009). (Юли 2008) Работа по Hannah Montana: The Movie (2009).

(2009) Release of her book, "Miley Cyrus: Miles to Go" by Miley with Hilary Liftin. (2009) Премиера на книгата си "Miley Cyrus: Майлс да се изкачат" от Майли с Хилари Liftin.

(September 2009) On her Wonder world Tour. (Септември 2009) На нея Wonder World Tour.

Източници
http://translate.google....TF%26sa%3DX

Последна редакция от em - 26.05.2010, 16:45

Докладвай нередност Предишни редакции...

Коментари

Добави коментар

pollyy - 19:42:14 08.10.2010

pollyy
M DA

Cyrus - 18:28:25 28.03.2010

Cyrus
Super biografia !СмяхУсмивка


Страница Miley Cyrus

Администратори

Страницата се администрира от:

/miley_96 /tan4etyyy_madeva /lilityy /gotinata97 /mihmai1 /adito99 /music_forever /Cyrus /didka_selena /gumus_ /Hannah /demz /_Sun_Shine_ /mecool /mi6ok123 /mileyraycyrus /good_girl /d1515 /venecia159 /Lady_Gaga_99 /Nediii /dudi909 /hrisety99 /qniity /dori_99 /daiana19 /dacoldone /jb_fen4e /justinbieber16 /janeta15 /love_miley /desi_dar /marti700 /crazyxgirl /sladurankata_6 /monito0o0 /Stelli94 /hollywood_ /pollyy /polenceto /krisi_dark /mileyYy /sikifriti711 /crown232 /vasko5554 /lola1 /1Justin1 /elha2 /sexy_10 /desskata22 /inzi

Фенове

Eli_999

Eli_999

Miley Cyrus
miley_96

miley_96

Miley Cirus
Rouzi10

Rouzi10

Selena Gomez
lalenze

lalenze

Metallica
porcelanowa

porcela...

Miley Cyrus
qnito_0

qnito_0

TM
monssi__

monssi__

Kanye West
emma_nikolova

emma_ni...

Емили Джордан Озмънт
kleo9801

kleo9801

Miley Cyrus
radito_8888

radito_...

Деми Ловато
  • Посещения:311360
  • Редакции:111220
  • Коментари:60

Най-слушана музика

Най-активни

Joro37

Joro37

Последно редактирани: Sinead O'Connor , Faithless-Im , Jenny Petterson-Velvet

Последно слушани: Sasha Lopez , DJ TIESTO

eru

eru

Последно редактирани: Billy Ocean , Olivia Newton-John , Chicago

lidencetoyo

lidencetoyo

Последно редактирани: Jamiroquai , Dinah Washington , Shirley Horn

Последно слушани: Billie Holiday

tralalal654@abv.bg, merryplay1983@abv.bg, asfadad@abv.bg